Biologisk rening

Den biologiska reningen använder sig av naturligt förkommande mikroorganismer för att bryta ned organiska föreningar och ta bort kväveföreningar från vattnet. De organiska föreningarna hade annars orsakat syrebrist i sjöar och vattendrag och kväveföreningar hade orsakat övergödning.

Aktivslamprocess
På Hässleholms avloppsreningsverk sker den biologiska reningen genom att vattnet blandas med ett tjockt slam bestående av mikroorganismer. Mikroorganismerna bryter ned organiska föreningar till koldioxid och vatten när de växer och förökar sig. De förbrukar samtidigt en stor mängd syre och för att de skall trivas blåser vi in luft från botten på bassängen. Förutom nedbrytning av organiska föreningar så omvandlas även ammonium till nitrat under luftningen. Detta nitrat kan sedan reduceras till luftkväve av en speciell typ av bakterier om man stänger av luftningen under en period och låta bassängen bli syrefattig.

Blandningen av avloppsvatten och bakterier separeras sedan i mellansedimenteringen. Vattnet går vidare till nästa reningssteg medan bakterierna/slammet pumpas tillbaka till början av biosteget igen för att fortsätta rena nytt vatten.

Biobädd
På mindre reningsverk används ofta en luftad biobädd istället för aktivslam. Där sitter bakterierna istället fast på ett bärarmaterial med stor yta. Avloppsvattnet fördelas sedan över biobädden med hjälp av spridare och rinner ned längs ytorna där rening sker. Luften möter här vattnet från botten av reaktorn och stiger upp genom bädden.

Illustration av biologisk rening, bakterier som äter partiklar i spillvattnet

Senast uppdaterad: